Zwardoń 118a, 34-373 Zwardoń
noclegi.relax@gmail.com
kom. 517-454-363, 

Whatsapp napisz do nas 517454363Info z dnia 03 lipiec 2018r                   Zaplanuj wypoczynek wakacyjny w Bekidach.  Mamy jeszcze wolne miejsca
                                                      Noclegi już od 25zł za osobę 

Wypoczywaj w Relaxie i korzystaj z ciekwych atrakcji w Beskidzie Żywieckim i ¦l±skim
                                  w Słowacji i w Czechach
                                  

 

REZERWACJA I INFORMACJA O NOCLEGACH TELEFON  517-454-363
Żywiec

 

Żywiec

 

 Żywiec jest miastem położonym w Beskidach Zachodnich będ±cych czę¶ci± Zewnętrznych Karpat Zachodnich. O¶rodek turystyki jest otoczony Beskidem Żywieckim, Beskidem ¦l±skim, Beskidem Małym i Beskidem ¦rednim. W okolicy leży Kotlina Żywiecka. Malownicze krajobrazy górskie s± jednym z głównych walorów miasta. Żywiec znajduje się nad Jeziorem Żywieckim, w miejscu uj¶cia rzeki Koszarawy do Soły. Nad o¶rodkiem turystycznym wznosi się Grojec sięgaj±cy do wysoko¶ci 612 m n.p.m.

 Żywiec jest miastem o ponad siedmiuset letniej  historii, dlatego należy do grona najbardziej interesuj±cych o¶rodków turystycznych leż±cych w województwie ¶l±skim. Uchodzi za bardzo dobr± bazę wypadow± w góry, a panuj±cy tam klimat sprzyja odpoczynkowi. Na obszar ziemi żywieckiej napływaj± masy powietrza znad północnego Atlantyku powoduj±ce ocieplenie i wzrost zachmurzenia zim±, masy polarno-kontynentalne przynosz±ce suche i ciepłe lato oraz zwrotnikowo-morskie, wraz z którymi nadchodzi ocieplenie i opady.

 

Piękno żywieckiej przyrody

 

 W Kotlinie Żywieckiej panuj± długie zimy, a pokrywa ¶nieżna zalega w niektórych partiach ponad 4 miesi±ce, co sprzyja rozwojowi turystyki i sportów zimowych. Charakterystyczn± cech± klimatu jest występowanie ciepłych wiatrów halnych, które wiej± głównie wiosn± i jesieni± z południa i południowego zachodu. Okolice Żywca s± obszarem bardzo bogatym w wodę. Występuje tam stosunkowo gęsta sieć potoków i rzek. W górach znajduje się natomiast wiele Ľródeł. Soła jest największ±, a zarazem główn± rzek± regionu. W ci±gu roku dorzecze Soły jest narażone na duże wahania stanów wody, co powoduje wzrost ryzyka powodzi. St±d też zdecydowano się wybudować na Sole zbiorniki wodne, m.in. Jezioro Żywieckie, zbiornik w Czańcu i Por±bce. Pełni± także inne funkcje. Dostarczaj± energii wodnej dla elektrowni oraz należ± do atrakcji turystycznych regionu.

 Flora Żywiecczyzny nie różni się znacz±co od szaty ro¶linnej Tatr. Niewielkie różnice można zaobserwować w gamie występuj±cych gatunków. W lasach beskidzkich przeważaj±c± rolę pełni± buki, ¶wierki i jodły, co wynika z zakwaszenia powietrza, wody i gleby. ¦rodowisko przyrodnicze okolic Żywca jest ukształtowane po czę¶ci pod wpływem działalno¶ci człowieka. Tereny le¶ne porastaj± przede wszystkim wysokie partie gór. Pierwotne lasy s± chronione w rezerwatach. Do interesuj±cych okazów flory należ± górskie odmiany jarzębiny, róża alpejska i wierzba ¶l±ska. Wyższe partie gór s± poro¶nięte niskimi zaro¶lami tworzonymi przez jałowca halnego, hale i zbiorowiska zielne. Ważnym elementem szaty ro¶linnej Beskidu Żywieckiego s± także zaro¶la kosodrzewiny, traworo¶la, ziołoro¶la i biogrupy ¶wierkowe.

Fauna  jest tworzona głównie przez rysie, wilki, jelenie karpackie, borsuki, lisy, wydry, sarny i dziki. W okolicach Żywca można spotkać takie ptaki, jak myszołowy, jastrzębie, krogulce, kruki i pluszcze. Wędruj±c przez tereny le¶ne można natkn±ć się na padalca i żmiję zygzakowat±. Najcenniejszy obszar pod względem bogatej szaty ro¶linnej i zwierzęcej jest objęty ochron±  w ramach Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Walory turystyczne Żywiecczyzny s± równie liczne, jak walory przyrodnicze.

 

Rozwój turystyki i sportów zimowych

 

Żywiec jest atrakcyjny turystycznie bez względu na porę roku, co wynika z dobrego rozwoju turystyki i dbało¶ci o rozbudowę infrastruktury turystycznej. Baza hotelowa jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do potrzeb turystów. Chętnie wybieraj± piesze wędrówki na wyższe szczyty Beskidów, z których można podziwiać panoramę Tatr. W okresie zimy Żywiec zamienia się w o¶rodek sportów zimowych, za¶ w okresie wiosenno-letnim i jesiennym oferuje turystom moc atrakcji, w formie kajakarstwa górskiego, podróży szybowcem i jazdy konnej. W okolicy znajduje się sieć szlaków rowerowych i pieszych. W sezonie zimowym tury¶ci uprawiaj± głównie narciarstwo, czemu sprzyjaj± dobrze przygotowane trasy zjazdowe i wyci±gi narciarskie oraz liczne, odpowiednio oznakowane szlaki turystyczne.

 

Rozwój kultury i żywiecki folklor

 

Żywiec i okolice miasta charakteryzuj± się także wysokimi walorami kulturowymi, które znajduj± wyraz w licznych muzeach, instytucjach kultury i zabytkach. Od 1925 r. w Żywcu funkcjonuje Muzeum Miejskie, które powstało z inicjatywy Tadeusza Chralewskiego. W 2005 r. przeniesiono muzeum do Starego Zamku, który został odnowiony. Ważn± instytucj± jest Żywiecka Biblioteka Samorz±dowa, która pełni rolę głównej biblioteki publicznej powiatu. Zbiory biblioteki obejmuj± ponad 103 000 woluminów. Inn± samorz±dow± instytucj± kultury jest Miejskie Centrum Kultury, którego zadaniem jest tworzenie i rozpowszechnianie wielu dziedzin kultury, a także sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Doć ważnym zadaniem jest koordynowanie działań kulturalnych.

Żywcu odbywaj± się interesuj±ce wydarzenia kulturalne, m.in. Festiwal Górali Polskich, Przegl±d Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody“ oraz Tydzień Kultury Beskidzkiej. Festiwal Górali Polskich odbywa się w okresie wakacji, w lipcu lub sierpniu. Jest najważniejsz± imprez± na arenie krajowej służ±ca kultywowaniu i upowszechnianiu kultury góralskiej. Górale spotykaj± się, aby zaprezentować swój dorobek. Przegl±d Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody“, które przypadaj± na styczeń lub luty. Wydarzenie jest organizowane od końca lat 60. ubiegłego wieku. Podczas przegl±du s± też organizowane wystawy twórczo¶ci ludowej, które maj± tematyczny zwi±zek z tradycjami bożonarodzeniowymi. Tydzień Kultury Beskidzkiej jest największ±, a zarazem najstarsz± imprez± folklorystyczn±. Występy zespołów i solistów s± żywiołowe i wi±ż± się z twórczo¶ci± ludow±.

 

Zabytki - co warto zobaczyć?

 

Będ±c w Żywcu warto zwiedzić Nowy Zamek, który jest klasycystycznym pałacem wzniesionym z polecenia Habsburgów. Projekt został przygotowany przez wybitnych architektów epoki Stryjeńskiego i M±czyńskiego. Zabytek jest otoczony parkiem, który powstał w XVII wieku. Pierwotnie był utrzymany w stylu włoskim. Składał się z dwóch zespołów. Przez jeden z nich przebiega kanał. Znajduje się tam altana w postaci chińskiego domku. W pierwszej połowie XIX w. styl ogrodu zmieniono na angielski. Ciekawym zabytkiem jest także Stary Zamek, który wywodzi się z połowy XIV wieku. Został wzniesiony z łamanego kamienia i odpowiednio otynkowany. Budowla charakteryzuje się elementami gotyckimi, renesansowymi i barokowymi, co czyni j± wyj±tkow±.

Obok zabytków ¶wieckich, w Żywcu znajduj± się zabytki sakralne, w¶ród których najbardziej okazałe s± Ko¶ciół Katedralny Narodzenia NMP i Ko¶ciół p.w. ¦więtego Krzyża. Pierwsza ze ¶wi±tyń pochodzi z I połowy XV wieku. Wnętrze ko¶cioła zdobi drewniana płaskorzeĽba z okresu póĽnego gotyku „Za¶nięcie Matki Boskiej“, a także gotyckie rzeĽby Chrystusa Ukrzyżowanego i drewniany ołtarz głównych posiadaj±cy dwie kręcone kolumny z pos±gami ¶więtych. Drugi zabytek sakralny pochodzi z końca XIV wieku i reprezentuje gotycki styl. ¦wi±tynia była wielokrotnie przebudowana, w efekcie czego posiada elementy stylu barokowego i wieżę pochodz±c± z 1910 r.

Zobacz
Nowe
Tu można zaplanowac podróż do Zwardonia

Zamów rozmowę
Kalendarz
PW¦CPSN
Kalendarz
PW¦CPSN
Kalendarz
PW¦CPSN

Czat GG
Polub nas na Facebooku Specjalne rabaty w miesi±cu wrze¶niuJeste¶ 21 go¶ciem dzisiaj
i 156912 od 27 marca 2011.
Strona zgodna z XHTML 1.1 Strona zgodna z CSS 3 Strona stworzona przez
Macieja Radzikowskiego
© 2011 - 2019stat4u